Żyjemy w państwie prawa

06.07.2021 r. cz.2

Do zadań Funduszu Sprawiedliwości należy m.in. udzielanie pomocy postpenitencjarnej osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz osobom im najbliższym. Świadczona ona jest przez zawodowych kuratorów sądowych, Służbę Więzienną czy organizacje pozarządowe świadczące pomoc postpenitencjarną.

Gość dnia

Materiał reporterski

REKLAMA

.