REGULAMIN OG脫LNY KONKURS脫W SMS-owych

I. Postanowienia wst臋pne

1.聽Organizatorem konkurs贸w SMS-owych w Radiu Victoria zwanych dalej Konkursami jest Radio Victoria z siedzib膮 w 艁owiczu ul. Seminaryjna 6a.

2. Konkursy przeznaczone s膮 dla s艂uchaczy Radia VICTORIA i s膮 og艂aszane na antenie.

3. Uczestnikiem Konkurs贸w mo偶e by膰 ka偶da osoba fizyczna maj膮ca pe艂n膮 zdolno艣膰 do czynno艣ci prawnych. Osoby niemaj膮ce pe艂nej zdolno艣ci do czynno艣ci prawnych mog膮 wzi膮膰 udzia艂 w Konkursach pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w Konkursie.

4. W Konkursach nie mog膮 bra膰 udzia艂u pracownicy i wsp贸艂pracownicy Radia Victoria oraz cz艂onkowie ich najbli偶szych rodzin.

II. Zasady uczestnictwa w Konkursach

1.聽Konkursy polegaj膮 na udzieleniu prawid艂owej odpowiedzi za pomoc膮 SMS-a o tre艣ci VICTORIA, pod podany numer, na zadane na antenie pytanie, we wskazanym terminie, wed艂ug okre艣lonego na antenie schematu.聽

S艂owo VICTORIA jest obowi膮zkowym prefiksem, bowiem numery SMS s膮 wsp贸艂u偶ytkowane przez innych klient贸w w艂a艣ciciela systemu. Radio Victoria nie ponosi odpowiedzialno艣ci za SMS-y wys艂ane bez prefiksu VICTORIA i nie identyfikuje si臋 z przysy艂anymi w wyniku tego, informacjami zwrotnymi.

 
Numer bramki SMS    
 
        
Prefiks  
                                   
 Taryfa Sms netto/brutto           
Opis serwisu
 

71100 
 
VICTORIA 1/1,23SMS
72240 
 
VICTORIA
2/2,46 
 
SMS

73550
 
VICTORIA3/3,69 SMS

2. Nagrody s膮 ka偶dorazowo przyznawane w ilo艣ci i rodzaju zgodnym z tre艣ci膮 informacji og艂oszonej na antenie Radia Victoria.

3. Zwyci臋zc膮 zostaje autor SMS-a zawieraj膮cego poprawn膮 odpowied藕 na pytanie konkursowe i wys艂anego w najkr贸tszym czasie od podanej na antenie godziny (minuty) lub najszybciej od chwili og艂oszenia konkursu. Czas wys艂ania SMS-a okre艣lany jest na podstawie serwera operatora programu.

4. Nagroda nie mo偶e by膰 zamieniona na ekwiwalent pieni臋偶ny.

5. W przypadku, gdy 偶aden uczestnik konkursu nie udzieli prawid艂owej odpowiedzi, nagroda nie zostanie przyznana.

6. W wypadku konieczno艣ci nawi膮zania po艂膮czenia telefonicznego z uczestnikiem konkursu Radio Victoria nie ponosi odpowiedzialno艣ci za skuteczno艣膰 realizacji po艂膮cze艅. Jakiekolwiek roszczenia uczestnik贸w z tego tytu艂u s膮 wy艂膮czone. Radio Victoria nie ponosi odpowiedzialno艣ci w szczeg贸lno艣ci za: przerwanie, zawieszenie, zniekszta艂cenie, jako艣膰 oraz inne parametry techniczne po艂膮cze艅 telefonicznych.

7. Zwyci臋zca wyra偶a zgod臋 na udost臋pnienie danych osobowych Radiu Victoria w celu realizacji uprawnie艅 wynikaj膮cych z nagrody.

8. Nagrod臋 nale偶y odebra膰 osobi艣cie w siedzibie Radia Victoria najwcze艣niej nast臋pnego dnia od daty konkursu (chyba, 偶e zostanie to ustalone inaczej, o czym uczestnicy konkursu zostan膮 poinformowani na antenie Radia), ale nie p贸藕niej ni偶 w ci膮gu 14 dni. Po 14 dniach zwyci臋zca traci prawo do nagrody.聽

9. Ka偶da osoba, kt贸ra wy艣le minimum jednego SMS-a do Radia Victoria wyra偶a zgod臋 na otrzymywanie SMS-贸w od Radia Victoria z przypomnieniem o Konkursach i innych akcjach SMS-owych organizowanych przez Radio Victoria.

10. Radio Victoria nie ponosi odpowiedzialno艣ci za przypadki wykonania po艂膮cze艅 przez osoby nieuprawnione.聽

11. Radio Victoria nie ponosi odpowiedzialno艣ci za ewentualne nieprawid艂owo艣ci w SMS-ach powsta艂ych w szczeg贸lno艣ci z winy operatora lub/i uczestnika/abonenta.聽

12. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia w ka偶dym momencie trwania Konkursu z udzia艂u w nim (w tym odm贸wi膰 przyznania nagrody) uczestnika, w stosunku, do kt贸rego podj膮艂 uzasadnione podejrzenie o dzia艂alno艣ci sprzecznej z postanowieniami niniejszego regulaminu.

III. ODBI脫R NAGROD W ODZIA艁ACH TERENOWYCH RADIA VICTORIA

S艂uchacze odbieraj膮 nagrody osobi艣cie w oddzia艂ach terenowych Radia Victoria w Kutnie, Skierniewicach, Rawie Mazowieckiej, 呕yrardowie.聽

S艂uchacz odbieraj膮cy nagrod臋 ma obowi膮zek posiadania przy sobie dokumentu potwierdzaj膮cego jego to偶samo艣膰. Osoba odbieraj膮ca nagrod臋, a nieb臋d膮ca laureatem konkursu, zobowi膮zana jest posiada膰 dow贸d to偶samo艣ci osoby, kt贸ra dany konkurs wygra艂a.

Czas na dostarczenie nagrody z Redakcji w 艁owiczu do oddzia艂贸w terenowych聽wynosi 30 dni聽od daty rozstrzygni臋cia konkursu.
W przypadku nie odebrania nagrody w terminie聽14 dni聽od dnia聽dostarczenia nagrody聽do oddzia艂贸w terenowych, Radio zastrzega sobie prawo do dalszego dysponowania nagrod膮.

Radio Victoria nie wysy艂a nagr贸d. 聽

IV. Reklamacje

1.聽Reklamacje zwi膮zane z Konkursami mog膮 by膰 kierowane do Radia Victoria wy艂膮cznie w formie pisemnej, w terminie 5 dni od daty zako艅czenia danego Konkursu.

2. Reklamacja powinna zawiera膰 imi臋, nazwisko, dok艂adny adres jak r贸wnie偶 dok艂adny opis i pow贸d reklamacji.

3. W przypadku przes艂ania reklamacji z艂o偶onej za po艣rednictwem poczty, decyduje data dor臋czenia przesy艂ki.

4. Z艂o偶one przez uczestnik贸w reklamacje b臋d膮 rozpatrywane nie p贸藕niej ni偶 w terminie 15 dni od daty otrzymania reklamacji.

5. Zainteresowani uczestnicy zostan膮 powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji poczt膮 najp贸藕niej w ci膮gu 7 dni roboczych od daty rozpatrzenia reklamacji.

6. Spory odnosz膮ce si臋 i wynikaj膮ce z Konkursu b臋d膮 rozwi膮zywane przez Radio Victoria Wszelkie decyzje Radia Victoria b臋d膮 wi膮偶膮ce i ostateczne.

7. Radio Victoria jest uprawnione do zmiany postanowie艅 niniejszego Regulaminu.

IV. Postanowienia ko艅cowe

6.1. Organizator ponosi odpowiedzialno艣膰 za organizacj臋 Konkurs贸w i tre艣膰 Konkurs贸w.

聽6.2. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem okre艣laj膮cym zasady Konkursu. Zg艂oszenie si臋 do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacj膮 postanowie艅 niniejszego Regulaminu.聽

6.3. W uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiany do Regulaminu b臋d膮 obowi膮zywa膰 od momentu umieszczenia regulaminu w zmienionej formie na stronie internetowej.聽聽 聽

6.4. Niniejszy Regulamin jest dost臋pny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej聽www.radiovictoria.pl聽

Go艣膰 dnia

Materia艂 reporterski