Regulamin konkursów Radia Victoria (antena, Facebook, Instagram)

1. NAZWA ORGANIZATORA KONKURSU

Wszystkie konkursy odbywające się na antenie, na profilu Facebookowym i Instagramowym Radia Victoria organizowane są zgodnie ze scenariuszem programowym.

Konkursy mogą być dobrowolnie modyfikowane przez Radio Victoria w zależności od potrzeb programowych oraz akcji promocyjnych. Wszelkie prawa autorskie należą do Radia Victoria.

2. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

Zasady są każdorazowo ustalane przez Organizatora konkursu.

Każdy uczestnik może być laureatem konkursu tylko raz w przeciągu miesiąca (30 dni), niezależnie od ilości konkursów realizowanych w tym okresie na antenie, na profilu Facebookowym i Instagramowym Radia Victoria!

Każdy uczestnik może wziąć udział w jednym konkursie, niezależnie od długości jego trwania, tylko jeden raz!

Nie odebranie nagrody bądź jej niewykorzystanie (bilet do kina, vouchery) nie zwalnia z powyższych zasad.

Powyższe zasady dotyczą także najbliższej rodziny laureata konkursu.

W przypadku nadużyć uczestników konkursów wszelkie rozstrzygnięcia dokonywane są wyłącznie przez Organizatora.

Nagroda nie może być zamieniona na ekwiwalent pieniężny.

Zwycięzca wyraża zgodę na udostępnienie danych osobowych Radiu Victoria w celu realizacji uprawnień wynikających z nagrody.

3. INFORMACJA O WYGRANEJ

Osoba przeprowadzająca konkurs ma obowiązek poinformowania laureata o wygranej i sposobie jej odbioru.

Osoba przeprowadzająca konkurs jest zobowiązana do zapisania pełnych danych laureata tj. imienia, nazwiska oraz numeru telefonu, adres, a także daty przeprowadzenia konkursu, nazwiska osoby przeprowadzającej konkurs oraz rodzaju nagrody na obowiązującym druku (tabela konkursowa), który musi niezwłocznie przekazać osobie odpowiedzialnej za wydawanie nagród.

4. ODBIÓR NAGRÓD W ODDZIALE W ŁOWICZU

Słuchacze odbierają nagrody osobiście w redakcji Radia Victoria w Łowiczu. Słuchacz odbierający nagrodę ma obowiązek posiadania przy sobie dokumentu potwierdzającego jego tożsamość i adres zamieszkania.

Osoba odbierająca nagrodę, a niebędąca laureatem konkursu, zobowiązana jest posiadać dowód tożsamości osoby, która dany konkurs wygrała.

Radio Victoria nie wysyła nagród!!!

W przypadku nie odebrania nagrody w terminie 14 dni od dnia przeprowadzenia konkursu Radio zastrzega sobie prawo do dalszego dysponowania nagrodą.

5. ODBIÓR NAGRÓD W ODDZIAŁACH TERENOWYCH RADIA VICTORIA

Słuchacze odbierają nagrody osobiście w oddziałach terenowych Radia Victoria w Kutnie, Skierniewicach, Rawie Mazowieckiej, Żyrardowie, Sochaczewie. Słuchacz odbierający nagrodę ma obowiązek posiadania przy sobie dokumentu potwierdzającego jego tożsamość i adres zamieszkania. Osoba odbierająca nagrodę, a niebędąca laureatem konkursu, zobowiązana jest posiadać dowód tożsamości osoby, która dany konkurs wygrała.

Czas na dostarczenie nagrody z Redakcji w Łowiczu do oddziałów terenowych wynosi 30 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu.
W przypadku nie odebrania nagrody w terminie 14 dni od dnia dostarczenia nagrody do oddziałów terenowych, Radio zastrzega sobie prawo do dalszego dysponowania nagrodą.

Radio Victoria nie wysyła nagród!!!

6. PULA NAGRÓD

Fundatorem nagród jest organizator Radio Victoria oraz sponsorzy konkursów, z którymi Radio zawarło umowy sponsorskie. W przypadku nagród dostarczanych przez podmioty zewnętrzne, Radio nie ponosi odpowiedzialności za ich stan.

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator konkursu ma prawo odmówić wydania nagrody, jeżeli którykolwiek z punktów niniejszego regulaminu zostanie naruszony.
Niniejszy regulamin jest ogólnodostępny – do wglądu w sekretariacie Radia Victoria oraz na stronie internetowej www.radiovictoria.pl.

Gość dnia

Materiał reporterski

REKLAMA

.