Polityka prywatności

Tak wykorzystujemy Twoje informacje.

I. Informacje ogólne.

 1. Polityka prywatności przedstawia w jaki sposób Radio Victoria gromadzi i przetwarza dane osobowe użytkowników Serwisów.
 2. Przez Serwisy należy rozumieć strony www Radio Victoria, a także aplikacje mobilne.
 3. Polityka prywatności nie ma zastosowania jeżeli dla danej strony internetowej lub oferowanej usługi wprowadzono szczególne zasady prywatności lub oświadczenia o prywatności.
 4. Polityka prywatności może w przyszłości podlegać zmianom. W każdym wypadku wprowadzenia takich zmian, na tej stronie opublikowana zostanie nową wersję polityki prywatności.
 5. Kontakt z Radio Victoria jest możliwy:
  – w formie pisemnej – na adres: Radio Victoria, ul. Seminaryjna 6a, 99-400 Łowicz
  – drogą elektroniczną – e-mail na adres: sekretariat@radiovictoria.pl

II. Ochrona prywatności.

 1. Radio Victoria gwarantuje użytkownikom Serwisów prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą.
 2. W pełni respektuje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych użytkowników.

 3. Umożliwia korzystanie ze swoich serwisów w sposób anonimowy, jednakże w niektórych przypadkach, dla skorzystania z oferowanych przez Radio Victoria usług (np. konkursów, newsletterów) lub nawiązania kontaktu wskazane lub wymagane jest dokonanie rejestracji lub podanie danych osobowych poprzez wypełnienie udostępnionych formularzy.
 4. Jakiekolwiek przekazywanie informacji osobom trzecim odbywa się jeżeli tego wymagają przepisy obowiązującego prawa, a także w następujących przypadkach:
  a. po uprzednim uzyskaniu zgody użytkowników, w celu świadczenia danej usługi,
b. w postaci zagregowanej charakteryzującej populację użytkowników serwisu aktualnym i potencjalnym partnerom handlowym.

III. Ochrona danych osobowych.

Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności ustawą o ochronie danych osobowych oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako “RODO”).

 1. Administratorem danych osobowych jest Radio Victoria z siedzibą w Łowiczu, adres: ul. Seminaryjna 6a, 99-400 Łowicz
  Jeżeli dla określonej usługi (np. konkursu) współadministratorem danych osobowych jest inny podmiot wówczas informacja taka zostanie podana w dotyczącym tej usługi regulaminie (np. regulaminie konkursu), a także pod każdym formularzem rejestracyjnym/zgłoszeniowym.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, kontakt adres mailowy: kiod@lowicka.eu
 3. Informacje o sposobach i celach przetwarzania danych osobowych i przysługujących prawach zamieszczone są w niniejszej Polityce prywatności, a także podawane pod każdym formularzem zgłoszeniowym/rejestracyjnym oraz zakładce RODO.
 4. Przetwarzamy dane udostępniane przez użytkowników w formularzach internetowych, np. formularzu konkursowym, formularzu rejestracyjnym. Dane te są uwidoczniona na powyższych formularzach i uzupełniane samodzielnie przez użytkowników (zgoda na udział). 
Ponadto, w związku ze świadczeniem usług serwisu, jako portalu internetowego, przetwarzamy tzw. dane internetowe, które kontekstowo do usługi mogą obejmować następujące informacje: odwiedzane miejsca, informacje o urządzeniu końcowym lub przeglądarce w tym jego lokację, czas wizyty oraz aktywność użytkowników w witrynach internetowych zarządzanych przez Radio Victoria, atrybuty kampanii marketingowych, adres źródła wejścia, które odesłało użytkownika do monitorowanej witryny internetowej.
 5. Dane osobowe przechowywane są nie dłużej niż jest to konieczne do realizacji celów, dla których je zgromadzono, chyba że obowiązujące przepisy prawa wymagają przedłużenia tego okresu (np. rozliczenia podatkowe, dochodzenie roszczeń, postępowania reklamacyjne). Dane internetowe co do zasady usuwamy lub anonimizujemy po okresie 90 dni. Dane zawarte w plikach cookies przechowywane są średnio przez okres 60 dni z wyjątkami opisanymi w polityce cookies.
 6. W zależności od celu i sposobu udostępnienia danych osobowych, są one przetwarzane zgodnie z jedną z następujących podstaw prawnych:
  a. zgoda, gdy kontaktujesz się z nami przy wykorzystaniu formularza internetowego zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  b. kiedy korzystasz z usług świadczonych na umowy zawartej w sposób wyraźny lub dorozumiany (np. poprzez niezwłoczne przystąpienie do jej wykonania) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, które dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  c. realizacja konkursów – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  d. działalność w zakresie marketingu własnego Radio Victoria, o ile nie pozyskała ona w tym celu odrębnej zgody użytkownika,
  – w celu wykrywania i zapobiegania nadużyciom w sieci telekomunikacyjnej,
  –  dla celów analitycznych, na potrzeby sporządzania analiz i raportów, dzięki którym możemy optymalizować nasze usługi, dopasowanie funkcjonalności oferowanych usług do potrzeb użytkowników, planowanie przepustowości naszej sieci, podejmowanie decyzji dotyczących rozwoju naszej oferty programowej oraz usprawnianie procesów obsługowych przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 7. Radio Victoria może przekazywać dane osobowe podmiotom trzecim, także spoza Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Ekonomicznego. Powyższe przekazanie może nastąpić w wypadkach prawnie dopuszczalnych na rzecz zaufanych podmiotów w celach związanych ze świadczeniem przez Spółkę usług np. dostawcom usług IT, agentom, agencjom marketingowym, przedsiębiorcom telekomunikacyjnym, z którymi Spółka zawarła umowy o współpracy i udostępnianiu sieci. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa możemy także udostępniać Twoje dane biurom informacji gospodarczej oraz instytucjom zajmującym się dochodzeniem należności, w tym przedsiębiorcom zajmującym się windykacją i obrotem wierzytelnościami oraz ich pełnomocnikom.
W takich przypadkach wymagamy od podmiotów trzecich zachowania poufności i bezpieczeństwa informacji oraz wykorzystania ich jedynie do zapewnienia nam danej usługi lub produktu.
  Nasi dostawcy mają siedzibę głównie w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), np. w Irlandii. Niektórzy spośród naszych dostawców np. Google czy Facebook mają siedzibę poza terytorium EOG. Spółka dba w związku z przekazaniem Twoich danych poza terytorium EOG, aby dostawcy dawali gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych. Gwarancje te wynikają w szczególności ze zobowiązania do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję (UE) lub uczestnictwa w programie “Tarcza Prywatności” ustanowionym na mocy decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA.
 8. Każdy, kto podał swoje dane osobowe ma prawo do żądania:
  a. dostępu do swoich danych osobowych, na podstawie art. 15 RODO, tj. do uzyskania od nas potwierdzenia, czy przetwarza dane osobowe oraz prawo uzyskania dostępu do tych danych (w tym ich kopii);
  b. sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO, tj. do żądania od nas niezwłocznego sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz do żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych;
  c. usunięcia danych, na art. 17 RODO, tj. do żądania od nas niezwłocznego usunięcia danych osobowych (zwane również “prawem do bycia zapomnianym”). Nie jest możliwa realizacja prawa do usunięcia danych osobowych m.in. w przypadku gdy jesteśmy zobowiązani na podstawie przepisów prawa do dalszego przetwarzania danych osobowych w zakresie określonym przez odpowiednie przepisy prawa lub w celach niezbędnych do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  d. ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO, tj. do żądania od nas ograniczenia przetwarzania;
  e. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, na podstawie art. 21 ust. 1 RODO;
  f. przenoszenia danych, na podstawie art. 20 RODO, tj. do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie danych osobowych nam dostarczonych oraz żądania przesłania tych danych innemu administratorowi danych, jeśli jest to technicznie możliwe.
 9. Prawa, o których mowa w pkt. 8 powyżej, mogą być wykonane przez przesłanie stosownego wniosku:
 
  – w formie pisemnej na adres: Radio Victoria, ul. Seminaryjna 6a, 99-400 Łowicz;
  – w formie elektronicznej – e-mail na adres: sekretariat@radiovictoria.pl
 10. Korzystając ze swoich praw pamiętaj, że realizacja Twojego żądania może wymagać weryfikacji Twojej tożsamości, aby Twoje dane nie trafiły do nieuprawnionej osoby.
W terminie miesiąca od otrzymania Twojego żądania udzielimy Ci informacji o działaniach podjętych w związku z jego zgłoszeniem. W razie potrzeby termin realizacji Twojego żądania może zostać przedłużony o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę zgłoszonych żądań.
 11. Jeżeli Twoje żądanie okazałoby się nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na swój nagminny charakter, możemy zażądać uzasadnionej opłaty za realizację wniosku albo odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem.
 12. W przypadkach uznania, iż przetwarzanie danych osobowych przez Spółkę narusza przepisy prawa przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych u. Stawki 2; 00-193 Warszawa.

VI. Incydenty. 

Aby zgłosić incydent naruszenia ochrony danych osobowych wyślij email na adres: kiod@lowicka.eu

Gość dnia

Materiał reporterski

REKLAMA

.