Polityka prywatno艣ci

Tak wykorzystujemy Twoje informacje.

I. Informacje og贸lne.

 1. Polityka prywatno艣ci przedstawia w jaki spos贸b Radio Victoria gromadzi i przetwarza dane osobowe u偶ytkownik贸w Serwis贸w.
 2. Przez Serwisy nale偶y rozumie膰 strony www Radio Victoria, a tak偶e aplikacje mobilne.
 3. Polityka prywatno艣ci nie ma zastosowania je偶eli dla danej strony internetowej lub oferowanej us艂ugi wprowadzono szczeg贸lne zasady prywatno艣ci lub o艣wiadczenia o prywatno艣ci.
 4. Polityka prywatno艣ci mo偶e w przysz艂o艣ci podlega膰 zmianom. W ka偶dym wypadku wprowadzenia takich zmian, na tej stronie opublikowana zostanie now膮 wersj臋 polityki prywatno艣ci.
 5. Kontakt z Radio Victoria jest mo偶liwy:
  – w formie pisemnej – na adres: Radio Victoria, ul. Seminaryjna 6a, 99-400 艁owicz
  – drog膮 elektroniczn膮 – e-mail na adres: sekretariat@radiovictoria.pl

II. Ochrona prywatno艣ci.

 1. Radio Victoria gwarantuje u偶ytkownikom Serwis贸w prawo wyboru w zakresie udost臋pniania informacji, kt贸re ich dotycz膮.
 2. W pe艂ni respektuje prawo do prywatno艣ci i ochrony danych osobowych u偶ytkownik贸w.鈥
 3. Umo偶liwia korzystanie ze swoich serwis贸w w spos贸b anonimowy, jednak偶e w niekt贸rych przypadkach, dla skorzystania z oferowanych przez Radio Victoria us艂ug (np. konkurs贸w, newsletter贸w) lub nawi膮zania kontaktu wskazane lub wymagane jest dokonanie rejestracji lub podanie danych osobowych poprzez wype艂nienie udost臋pnionych formularzy.
 4. Jakiekolwiek przekazywanie informacji osobom trzecim odbywa si臋 je偶eli tego wymagaj膮 przepisy obowi膮zuj膮cego prawa, a tak偶e w nast臋puj膮cych przypadkach:
  a. po uprzednim uzyskaniu zgody u偶ytkownik贸w, w celu 艣wiadczenia danej us艂ugi,鈥╞. w postaci zagregowanej charakteryzuj膮cej populacj臋 u偶ytkownik贸w serwisu aktualnym i potencjalnym partnerom handlowym.

III. Ochrona danych osobowych.

Dane osobowe przetwarzane s膮 zgodnie z obowi膮zuj膮cymi przepisami prawa, a w szczeg贸lno艣ci ustaw膮 o ochronie danych osobowych oraz rozporz膮dzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony os贸b fizycznych w zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep艂ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako “RODO”).

 1. Administratorem danych osobowych jest Radio Victoria z siedzib膮 w 艁owiczu, adres: ul. Seminaryjna 6a, 99-400 艁owicz
  Je偶eli dla okre艣lonej us艂ugi (np. konkursu) wsp贸艂administratorem danych osobowych jest inny podmiot w贸wczas informacja taka zostanie podana w dotycz膮cym tej us艂ugi regulaminie (np. regulaminie konkursu), a tak偶e pod ka偶dym formularzem rejestracyjnym/zg艂oszeniowym.
 2. Administrator wyznaczy艂 Inspektora Ochrony Danych, kontakt adres mailowy: kiod@lowicka.eu
 3. Informacje o sposobach i celach przetwarzania danych osobowych i przys艂uguj膮cych prawach zamieszczone s膮 w niniejszej Polityce prywatno艣ci, a tak偶e podawane pod ka偶dym formularzem zg艂oszeniowym/rejestracyjnym oraz zak艂adce RODO.
 4. Przetwarzamy dane udost臋pniane przez u偶ytkownik贸w w formularzach internetowych, np. formularzu konkursowym, formularzu rejestracyjnym. Dane te s膮 uwidoczniona na powy偶szych formularzach i uzupe艂niane samodzielnie przez u偶ytkownik贸w (zgoda na udzia艂). 鈥≒onadto, w zwi膮zku ze 艣wiadczeniem us艂ug serwisu, jako portalu internetowego, przetwarzamy tzw. dane internetowe, kt贸re kontekstowo do us艂ugi mog膮 obejmowa膰 nast臋puj膮ce informacje: odwiedzane miejsca, informacje o urz膮dzeniu ko艅cowym lub przegl膮darce w tym jego lokacj臋, czas wizyty oraz aktywno艣膰 u偶ytkownik贸w w witrynach internetowych zarz膮dzanych przez Radio Victoria, atrybuty kampanii marketingowych, adres 藕r贸d艂a wej艣cia, kt贸re odes艂a艂o u偶ytkownika do monitorowanej witryny internetowej.
 5. Dane osobowe przechowywane s膮 nie d艂u偶ej ni偶 jest to konieczne do realizacji cel贸w, dla kt贸rych je zgromadzono, chyba 偶e obowi膮zuj膮ce przepisy prawa wymagaj膮 przed艂u偶enia tego okresu (np. rozliczenia podatkowe, dochodzenie roszcze艅, post臋powania reklamacyjne). Dane internetowe co do zasady usuwamy lub anonimizujemy po okresie 90 dni. Dane zawarte w plikach cookies przechowywane s膮 艣rednio przez okres 60 dni z wyj膮tkami opisanymi w polityce cookies.
 6. W zale偶no艣ci od celu i sposobu udost臋pnienia danych osobowych, s膮 one przetwarzane zgodnie z jedn膮 z nast臋puj膮cych podstaw prawnych:
  a. zgoda, gdy kontaktujesz si臋 z nami przy wykorzystaniu formularza internetowego zgoda osoby, kt贸rej dane dotycz膮 (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  b. kiedy korzystasz z us艂ug 艣wiadczonych na umowy zawartej w spos贸b wyra藕ny lub dorozumiany (np. poprzez niezw艂oczne przyst膮pienie do jej wykonania) przetwarzanie jest niezb臋dne do wykonania umowy lub podj臋cia dzia艂a艅 przed zawarciem umowy na 偶膮danie osoby, kt贸re dane dotycz膮 (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  c. realizacja konkurs贸w – przetwarzanie jest niezb臋dne do wype艂nienia obowi膮zku prawnego ci膮偶膮cego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  d. dzia艂alno艣膰 w zakresie marketingu w艂asnego Radio Victoria, o ile nie pozyska艂a ona w tym celu odr臋bnej zgody u偶ytkownika,
  – w celu wykrywania i zapobiegania nadu偶yciom w sieci telekomunikacyjnej,
  –聽 dla cel贸w analitycznych, na potrzeby sporz膮dzania analiz i raport贸w, dzi臋ki kt贸rym mo偶emy optymalizowa膰 nasze us艂ugi, dopasowanie funkcjonalno艣ci oferowanych us艂ug do potrzeb u偶ytkownik贸w, planowanie przepustowo艣ci naszej sieci, podejmowanie decyzji dotycz膮cych rozwoju naszej oferty programowej oraz usprawnianie proces贸w obs艂ugowych przetwarzanie jest niezb臋dne do cel贸w wynikaj膮cych z prawnie uzasadnionych interes贸w realizowanych przez administratora lub stron臋 trzeci膮 (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 7. Radio Victoria mo偶e przekazywa膰 dane osobowe podmiotom trzecim, tak偶e spoza Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Ekonomicznego. Powy偶sze przekazanie mo偶e nast膮pi膰 w wypadkach prawnie dopuszczalnych na rzecz zaufanych podmiot贸w w celach zwi膮zanych ze 艣wiadczeniem przez Sp贸艂k臋 us艂ug np. dostawcom us艂ug IT, agentom, agencjom marketingowym, przedsi臋biorcom telekomunikacyjnym, z kt贸rymi Sp贸艂ka zawar艂a umowy o wsp贸艂pracy i udost臋pnianiu sieci. W zakresie dozwolonym przez obowi膮zuj膮ce przepisy prawa mo偶emy tak偶e udost臋pnia膰 Twoje dane biurom informacji gospodarczej oraz instytucjom zajmuj膮cym si臋 dochodzeniem nale偶no艣ci, w tym przedsi臋biorcom zajmuj膮cym si臋 windykacj膮 i obrotem wierzytelno艣ciami oraz ich pe艂nomocnikom.鈥╓ takich przypadkach wymagamy od podmiot贸w trzecich zachowania poufno艣ci i bezpiecze艅stwa informacji oraz wykorzystania ich jedynie do zapewnienia nam danej us艂ugi lub produktu.
  Nasi dostawcy maj膮 siedzib臋 g艂贸wnie w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), np. w Irlandii. Niekt贸rzy spo艣r贸d naszych dostawc贸w np. Google czy Facebook maj膮 siedzib臋 poza terytorium EOG. Sp贸艂ka dba w zwi膮zku z przekazaniem Twoich danych poza terytorium EOG, aby dostawcy dawali gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych. Gwarancje te wynikaj膮 w szczeg贸lno艣ci ze zobowi膮zania do stosowania standardowych klauzul umownych przyj臋tych przez Komisj臋 (UE) lub uczestnictwa w programie “Tarcza Prywatno艣ci” ustanowionym na mocy decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie adekwatno艣ci ochrony zapewnianej przez Tarcz臋 Prywatno艣ci UE-USA.
 8. Ka偶dy, kto poda艂 swoje dane osobowe ma prawo do 偶膮dania:
  a. dost臋pu do swoich danych osobowych, na podstawie art. 15 RODO, tj. do uzyskania od nas potwierdzenia, czy przetwarza dane osobowe oraz prawo uzyskania dost臋pu do tych danych (w tym ich kopii);
  b. sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO, tj. do 偶膮dania od nas niezw艂ocznego sprostowania danych osobowych, kt贸re s膮 nieprawid艂owe oraz do 偶膮dania uzupe艂nienia niekompletnych danych osobowych;
  c. usuni臋cia danych, na art. 17 RODO, tj. do 偶膮dania od nas niezw艂ocznego usuni臋cia danych osobowych (zwane r贸wnie偶 “prawem do bycia zapomnianym”). Nie jest mo偶liwa realizacja prawa do usuni臋cia danych osobowych m.in. w przypadku gdy jeste艣my zobowi膮zani na podstawie przepis贸w prawa do dalszego przetwarzania danych osobowych w zakresie okre艣lonym przez odpowiednie przepisy prawa lub w celach niezb臋dnych do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszcze艅;
  d. ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO, tj. do 偶膮dania od nas ograniczenia przetwarzania;
  e. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, na podstawie art. 21 ust. 1 RODO;
  f. przenoszenia danych, na podstawie art. 20 RODO, tj. do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie u偶ywanym formacie danych osobowych nam dostarczonych oraz 偶膮dania przes艂ania tych danych innemu administratorowi danych, je艣li jest to technicznie mo偶liwe.
 9. Prawa, o kt贸rych mowa w pkt. 8 powy偶ej, mog膮 by膰 wykonane przez przes艂anie stosownego wniosku:鈥
  – w formie pisemnej na adres: Radio Victoria, ul. Seminaryjna 6a, 99-400 艁owicz;
  – w formie elektronicznej – e-mail na adres: sekretariat@radiovictoria.pl
 10. Korzystaj膮c ze swoich praw pami臋taj, 偶e realizacja Twojego 偶膮dania mo偶e wymaga膰 weryfikacji Twojej to偶samo艣ci, aby Twoje dane nie trafi艂y do nieuprawnionej osoby.鈥╓ terminie miesi膮ca od otrzymania Twojego 偶膮dania udzielimy Ci informacji o dzia艂aniach podj臋tych w zwi膮zku z jego zg艂oszeniem. W razie potrzeby termin realizacji Twojego 偶膮dania mo偶e zosta膰 przed艂u偶ony o kolejne dwa miesi膮ce z uwagi na skomplikowany charakter 偶膮dania lub liczb臋 zg艂oszonych 偶膮da艅.
 11. Je偶eli Twoje 偶膮danie okaza艂oby si臋 nieuzasadnione lub nadmierne, w szczeg贸lno艣ci ze wzgl臋du na sw贸j nagminny charakter, mo偶emy za偶膮da膰 uzasadnionej op艂aty za realizacj臋 wniosku albo odm贸wi膰 podj臋cia dzia艂a艅 w zwi膮zku z 偶膮daniem.
 12. W przypadkach uznania, i偶 przetwarzanie danych osobowych przez Sp贸艂k臋 narusza przepisy prawa przys艂uguje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urz臋du Ochrony Danych Osobowych u. Stawki 2; 00-193 Warszawa.

VI. Incydenty.

Aby zg艂osi膰 incydent naruszenia ochrony danych osobowych wy艣lij email na adres:聽kiod@lowicka.eu

Go艣膰 dnia

Materia艂 reporterski

REKLAMA

.