Aktualności

Ruszył nabór do IV edycji Konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP

prezydent.pl

Ruszył nabór do IV edycji Konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP. Zgłoszenia do Konkursu przyjmowane będą do 31 marca 2024 r. Koła Gospodyń Wiejskich zgłaszają się samodzielnie poprzez przesłanie pocztą elektroniczną na adres: konkurs.KGW@prezydent.pl poprawnie wypełnionej i podpisanej karty zgłoszeniowej, potwierdzenia wpisu Koła do odpowiedniego rejestru, krótkiego amatorskiego materiału audiowizualnego przygotowanego i nagranego przez Koło, trwającego nie dłużej niż 120 sekund, promującego działalność Koła. Materiał audiowizualny powinien: zawierać nazwę KGW oraz logo (w przypadku Kół, które nie posiadają loga, w materiale powinna znaleźć się nazwa Koła); prezentować najważniejsze informacje o Kole, w tym profil działalności oraz informacje o realizowanych przez Koło inicjatywach. Materiał należy przesłać w formie jednego pliku, z wykorzystaniem jednej z platform do przesyłania plików (np. WeTransfer, FromSmash, MyAirBidge), a wygenerowany link przesłać w treści e–maila zawierającego kartę zgłoszeniową.

Nadrzędnym celem Konkursu jest ukazanie wielopłaszczyznowej działalności Kół Gospodyń Wiejskich w obszarach: społecznym, kulturalnym oraz edukacyjnym.

Konkurs ma także na celu prezentację i promocję aktywności KGW w zakresie:

 • działań prospołecznych, które spajają i aktywizują lokalne społeczności oraz wpływają na rozwój przedsiębiorczości kobiet,
 • kultywowania, popularyzowania i utrwalania najbardziej wartościowych kulturowych tradycji regionalnych, m.in. folkloru, tradycji kulinarnych oraz działalności rękodzielniczej,
 • przekazywania zainteresowania twórczością ludową kolejnym pokoleniom oraz wychowania młodzieży w duchu poszanowania tradycyjnych wartości.
 • Etap wojewódzki
 • Konkurs na szczeblu wojewódzkim składa się z 2 etapów cząstkowych:
 • – oceny formalnej kart zgłoszeniowych
 • – oceny na podstawie przesłanych materiałów audiowizualnych.
 • Koła, które uzyskają – w ramach każdego województwa – największą liczbę punktów na podstawie oceny formalnej kart zgłoszeniowych, zostaną zakwalifikowane do etapu II.
 • W II etapie Komisja konkursowa – na podstawie materiałów audiowizualnych przygotowanych przez Koła – dokona wyboru Laureatów na szczeblu wojewódzkim.
 • Wyniki etapu wojewódzkiego zostaną ogłoszone w kwietniu 2024 r. i opublikowane na stronie internetowej Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – www.prezydent.pl.
 • Nagrody:
 • Koło Gospodyń Wiejskich, które w ramach danego województwa zajmie 1. miejsce, otrzyma dyplom Laureata oraz uzyska prawo do reprezentowania województwa podczas ogólnopolskiego etapu Konkursu w czerwcu 2024 r.
 • Koła Gospodyń Wiejskich, które zajmą na etapie wojewódzkim Konkursu 2. i 3. miejsce – w ramach każdego województwa – otrzymają dyplomy Laureatów.
 • Koła Gospodyń Wiejskich, które zajmą w etapie wojewódzkim Konkursu 4. i 5. miejsce – w ramach każdego województwa – otrzymają dyplomy–wyróżnienia.
 • Pozostali uczestnicy Konkursu otrzymają dyplomy za udział w Konkursie.
 • Etap ogólnopolski
 • Uczestnikami etapu ogólnopolskiego Konkursu zostaną zwycięzcy Konkursu na etapie wojewódzkim.
 • Planowany termin i miejsce przeprowadzenia Konkursu ogólnopolskiego: czerwiec 2024 r. w siedzibie Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze” w Otrębusach.
 • Temat przewodni etapu ogólnopolskiego Konkursu: „Polskie tradycje wielkanocne”.
 • Każde Koło Gospodyń Wiejskich uczestniczące w etapie ogólnopolskim Konkursu może być reprezentowane przez maksymalnie 10 osób.
 • Koła Gospodyń Wiejskich zaprezentują na potrzeby Konkursu:
 • – specjały kuchni regionalnej, o których mowa w § 12 pkt 1 Regulaminu Konkursu, obejmujące dwa specjały kuchni regionalnej, jedną autorską potrawę przygotowaną przez Koło, przystawkę przyrządzoną zgodnie z tradycją wielkanocną, jedną potrawę słodką
 • – inscenizację słowno–muzyczno–ruchową, o której mowa § 12 pkt 2 Regulaminu Konkursu, nie dłuższą niż 4 minuty.
 • Ogłoszenie wyników:
 • Ogłoszenie wyników Konkursu oraz wręczenie nagród Kołom Gospodyń Wiejskich, które zajęły
 • w Konkursie 2. i 3. miejsce, nastąpi podczas Dożynek Prezydenckich 2024 w dniu Konkursu na najładniejszy wieniec dożynkowy o nagrodę Prezydenta RP.
 • Wręczenie nagród dla Koła, które zajęło w Konkursie 1. miejsce, nastąpi podczas Dożynek Prezydenckich 2024, w trakcie głównych uroczystości, w obecności Prezydenta RP.
 • Nagrody:
 • Zwycięzcą Konkursu zostanie Koło Gospodyń Wiejskich, które uzyska największą liczbę punktów przyznanych przez Komisję konkursową.
 • Dla Laureatów Konkursu przewidziane są nagrody pieniężne w następującej wysokości:
 • miejsce – 10.000,00 zł brutto;
 • miejsce – 6.000,00 zł brutto;
 • miejsce – 4.000,00 zł brutto.
 • Koło Gospodyń Wiejskich, które zajmie w Konkursie 1. miejsce otrzyma ponadto okolicznościową statuetkę oraz list gratulacyjny Małżonki Prezydenta RP. Pierwsza Dama złoży również wizytę w siedzibie zwycięskiego Koła. Dodatkowo każdy członek Koła uczestniczący w Konkursie otrzyma okolicznościowe korale (kobiety) lub szpile (mężczyźni).
 • Koła Gospodyń Wiejskich, które zajmą w Konkursie 2. i 3. miejsce, otrzymają okolicznościowe statuetki oraz listy gratulacyjne Małżonki Prezydenta RP.
 • Finaliści Konkursu otrzymają okolicznościowe dyplomy.

Gość dnia

Materiał reporterski

REKLAMA

.