Łowicz

Łowicka Rada Biznesu

Trwa nabór do Łowickiej Rady Biznesu. 24 października 2023 r. Zarządzeniem nr 343/2023 Burmistrza Miasta Łowicza sprawie ustalenia zasad powoływania Łowickiej Rady Biznesu oraz regulaminu jej działania, Burmistrz Miasta Łowicza ogłosił nabór kandydatów do Łowickiej Rady Biznesu.

Rada powoływana jest na okres 3 lat, a jej skład stanowi od 11 do 15 osób.

Rada Gospodarcza została w Łowiczu reaktywowana, podobna instytucja działała już na terenie Miasta Łowicz. Powołana do życia rada działać będzie na zmienionych zasadach.

mówił Krystian Cipiński naczelnik Wydziału Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Miasta Łowicz


Zadaniem Łowickiej Rady Biznesu będzie podejmowanie wszelkich działań kierując się dobrem mieszkańców i interesem całego łowickiego środowiska gospodarczego. Członkowie Rady pełnią swoje funkcje społecznie i za udział w posiedzeniach nie przysługuje im wynagrodzenie ani rekompensata za utracone zarobki.

Celem Rady jest:
1. reprezentowanie interesów przedsiębiorców, rzemieślników i innych podmiotów gospodarczych z terenu miasta w kontaktach z organami administracji samorządowej;
2. przyczynianie się do tworzenia optymalnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości;
3. promowanie miasta jako miasta atrakcyjnego dla inwestycji gospodarczych;
4. wspieranie inicjatyw zmierzających do tworzenia infrastruktury służącej rozwojowi gospodarczemu miasta i pobudzających aktywność społeczno–gospodarczą mieszkańców miasta;
5. promowanie i integrowanie lokalnej przedsiębiorczości;
6. promowanie partnerstwa publiczno-prywatnego.

Swoje cele Rada realizuje poprzez opiniowanie i konsultowanie dokumentów dotyczących polityki gospodarczej miasta, prowadzenie działalności polegającej na organizowaniu m. in. odczytów, prelekcji, spotkań, debat, konferencji i szkoleń; publiczne wyrażanie i prezentowanie stanowiska odnoszącego się do spraw gospodarczych dotyczących miasta; doradztwo organizacyjne, techniczne, prawne i ekonomiczne; wspieranie i inicjowanie inicjatyw gospodarczych.

Gość dnia

Materiał reporterski

REKLAMA

.