Żyrardów

Program Refundacji Leków

Żyrardowianie mogą ubiegać się o zwrot kosztów leków. Program refundacji funkcjonuje w mieście od kilku lat, a skorzystać z niego mogą osoby przewlekle chore. Mówi Lucjan Krzysztof Chrzanowski prezydent Żyrardowa:

Jednym z kryteriów decydujących o przyznaniu refundacji jest dochód osoby ubiegającej się o tę formę wsparcia.
W przypadku osoby samotnie gospodarującej dochód nie może przekroczyć 1940 zł, a w przypadku osób wspólnie gospodarujących, dochód na osobę w rodzinie wnioskodawcy nie może przekroczyć kwoty 1500 zł.
Pomoc finansowa przyznawana jest na podstawie wydatków poniesionych na leki w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku. Jej wysokość uzależniona jest od liczby osób w gospodarstwie domowym, jednak łącznie nie może być wyższa od kwoty:
– 70% poniesionych wydatków w danym miesiącu, nie więcej jednak niż 150 zł łącznie, w przypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego,
– 60% poniesionych wydatków w danym miesiącu, nie więcej jednak niż 200 zł łącznie, w przypadku 2 osób w rodzinie,
– 50% poniesionych wydatków w danym miesiącu,  nie więcej jednak niż 250 zł łącznie, w przypadku 3 i większej liczby osób w rodzinie.
Aby uzyskać refundację kosztów poniesionych w danym miesiącu na leki, należy złożyć wniosek w Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie przy ul. Piaskowej 21/23. Wniosek składa osoba uprawniona lub jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny. Druk wniosku dostępny jest w siedzibie CUS. Tutaj też można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące programu, a także pomoc w wypełnieniu wniosku.

Gość dnia

Materiał reporterski

REKLAMA

.