Łowicz

Sprawdź czy zmienia się ksiądz w Twojej parafii

Duże zmiany personalne w parafiach diecezji Łowickiej. Dziś zostały ogłoszone dekrety, w których Biskup Łowicki oddelegował księży do nowych parafii. Mówi Biskup Andrzej Franciszek Dziuba Ordynariusz Diecezji Łowickiej.

Zmiany personalne

(czerwiec 2020)

1. DZIEKANI
l. dz.imię   i   nazwiskofunkcja
 Ks. prał. dr Jacek BEREZIŃSKIzwolniony z dziekana dekanatu Skierniewice – NSPJ
 Ks. kan. mgr lic. Tadeusz JAROSmianowany dziekanem dekanatu Skierniewice – św. Jakuba
 Ks. kan. dr Sławomir WASILEWSKIzwolniony z dziekana dekanatu Skierniewice – św. Jakuba, mianowany dziekanem dekanatu Skierniewice – NSPJ
2. PROBOSZCZOWIE/ADMINISTRATORZY
l. dz.imię   i   nazwiskozwolniony z urzędumianowany
 Ks. prał. dr Jacek BEREZIŃSKIproboszcza parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Skierniewicach 
 Ks. mgr Zbigniew BORKOWSKI MIC  – 25 VIIIproboszcza parafii pw. św. Michała Archanioła w Puszczy Mariańskiej 
 Ks. kan. Józef CHOJNICKIproboszcza parafii pw. św. Wawrzyń­ca, diakona i męczennika, w Białyninie 
 Ks. mgr Ireneusz CIEŚLAKproboszcza parafii pw. św. Marcina, biskupa, w Siedlcuproboszczem parafi pw. św. Jakuba Ap. w Zdunach
 Ks. kan. mgr lic. Jerzy CZARNOTAproboszcza parafii pw. Wniebowzię­cia NMP w Suserzu 
 Ks. kan. dr Adam DOMAŃSKIproboszcza parafii pw. MB Nieustającej Po­mocy w Łowiczuproboszczem parafi pw. Wniebo­wstąpienia Pańskiego w Żyrardowie
 Ks. mgr Grzegorz GRZEGORCZYK administratorem parafi pw. św. Wawrzyńca, diakona i męczennika, w Białyninie
 Ks. mgr Roman GRZONA MIC – 25 VIII proboszczem parafi pw. św. Mi­cha­ła Archanioła w Puszczy Mariańskiej
 Ks. kan. mgr lic. Tadeusz JAROSproboszcza parafii pw. św. Andrzeja Apo. i św. Małgorzaty, dziewicy i mę­czennicy, w Dmosinieproboszczem parafi pw. św. Wojcie­cha, biskupa i męczennika, w Mako­wie
 Ks. mgr Zbigniew KALIŃSKIproboszcza parafii pw. św. Stanis­ła­wa, biskupa i męczennika, w Boguszycachproboszcz­em parafi pw. Przemie­nienia Pańskiego w Budziszewicach
 Ks. kan. mgr lic. Andrzej KAMIŃSKIproboszcza parafii pw. św. Antoniego z Padwy w Babsku 
 Ks. mgr Wojciech KLUSKA administratorem parafi pw. św. Joachima w Mnichu
 Ks. mgr Krzysztof KNYCH 22 VIadministratora parafii pw. Przemie­nienia Pańskiego w Kurdwanowieproboszczem parafii pw. Przemie­nienia Pańskiego w Kurdwanowie
 Ks. mgr Stanisław KOŁODZIEJSKIproboszcza parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Budziszewicach 
 Ks. dr Dariusz KOZŁOWSKI SDB – 1 VIII proboszczem parafii pw.św. Cyryla i Metodego w Żyrardowie
 Ks. mgr lic. Sylwester KRAWCZYK administratorem parafi pw. św. Stanisława, biskupa i męczennika, w Boguszycach
 Ks. prał. dr Stanisław LECHproboszcza parafii pw. Wniebo­wstą­pie­nia Pańskiego w Żyrardowie 
 Ks. mgr Mariusz MINDAproboszcza parafii pw. św. Andrzeja Ap. w Kaszewachproboszczem parafi pw. św. An­drze­ja Ap. i św. Małgorzaty, dzie­wicy i męczennicy, w Dmo­sinie
 Ks. mgr Paweł PIETRZAK administratorem parafi pw. św. Anto­niego z Padwy w Babsku
 Ks. dr Zbigniew PILICHOWSKI administratorem parafi pw. NMP Królowej Polski w Kurzeszynie
 Ks. kan. dr Zbigniew PRZERWAproboszcza parafii pw. NMP Królowej Polski w Kurzeszynieproboszczem parafi pw. MB Nieustającej Po­mocy w Łowiczu
 O. Marian PYTEL OSPPE – 5 VII proboszczem parafi pw. św. Mar­ci­na, biskupa, w Oporowie
 O. Krzysztof RODAK OSPPE –5 VIIproboszcza parafii pw. św. Marcina, biskupa, w Oporowie 
 Ks. Jarosław SWĘDRAKproboszcza parafii pw. św. Jakuba Ap. w Zdunachproboszczem parafi pw. św. Marci­na, biskupa, w Siedlcu
 Ks. mgr Dariusz SZELĄG administratorem parafi pw. Wniebo­wzięcia NMP w Suserzu
 Ks. kan. dr Sławomir WASILEWSKIproboszcza parafii pw. św. Wojciecha, biskupa i męczennika, w Makowieproboszczem parafi pw. Najświęt­sze­go Serca Pana Jezusa w Skier­niewicach
 Ks. mgr Roman WÓJCIKproboszcza parafii pw. św. Joachima w Mnichuproboszczem parafi pw. św. Andrze­­ja Ap. w Kaszewach
 Ks. Marek WYSZOMIERSKI SDB1 VIIIproboszcza parafii pw.św. Cyryla i Metodego w Żyrardowie 
3. WIKARIUSZE
l. dz.imię   i   nazwiskozwolniony z urzędu wikariusza parafii pw.mianowany wikariuszem parafii pw. 
 Ks. mgr Mateusz ADAMSKIśw. Marcina, bskupa, w Wysokie­ni­cach 
 Ks. mgr Sebastian ANTOSIKWniebowzięcia NMP w Łowiczuśw. Jana Chrzciciela w Kutnie
 Ks. mgr Bogumił BARTLEWSKIśw. Jana Chrzciciela w Kutnieśw. Apostołów Piotra i Pawła w Żychlinie
 Ks. mgr Robert BŁASZCZYKChrystusa Dobrego Pasterza w Łowiczuśw. Wawrzyńca, diakona i męczen­nika, w Kutnie
 Ks. mgr Adrian CZERWIŃSKIśw. Andrzeja Ap. i św. Mał­go­rza­ty, dziewicy i męczennicy,w Dmosinie 
 Ks. mgr Grzegorz GRZEGORCZYKśw. Jana Chrzciciela w Kutnie 
 Ks. mgr Roman GRZONA MIC  – 25 VIIIśw. Michała Archanioła w Puszczy Mariańskiej 
 Ks. mgr Grzegorz GUMIENIAKśw. Jakuba Ap. w Skierniewicach 
 Ks. mgr lic. Piotr JAROTA Świętego Ducha w Łowiczu
 Ks. mgr lic. Piotr JÓŹWIAKśw. Wawrzyńca, diakona i męczen­ni­ka, w Kutnieśw. Jakuba Ap. w Skiernie­wi­cach
 Ks. mgr lic. Zbigniew KIELANśw. Jakuba Ap. w Głownieśw. Barbary, dziewicy i mę­czen­ni­cy, w Głownie
 Ks. mgr Wojciech KLUSKAMB Pocieszenia w Żyrardowie 
 Ks. mgr Mariusz LEWANDOWSKIśw. Barbary, dziewicy i męczennicy, w Głownieśw. Jana Chrzciciela w Kutnie
 Ks. mgr Waldemar LIGARZEWSKI MIC  – 25 sierpnia św. Michała Archanioła w Puszczy Mariańskiej
 Ks. mgr lic. Sylwester ŁAJSZCZAKśw. Wawrzyńca, diakona i męczen­ni­ka, w Kutnieśw. Wawrzyńca, diakona i męczen­nika, w Socha­cze­wie
 Ks. mgr Tomasz MUSZYŃSKINiepokalanego Poczęcia NMP, w Rawie MazowieckiejChrystusa Dobrego Pasterza w Ło­wiczu
 Ks. mgr Rafał NAWROCKIWniebowzięcia NMP w Lubochni 
 Ks. mgr Paweł PIETRZAKśw. Andrzeja Ap. w Łęczycy 
 Ks. dr Zbigniew PILICHOWSKIśw. Jadwigi, królowej, w Kutnie 
 Ks. mgr Mateusz PODKOWIŃSKIŚwiętego Ducha w Łowiczuśw. Stanisława, biskupa i męczen­nika, w Kutnie
 Ks. mgr Krzysztof PRZESMYCKIśw. Jana Chrzciciela w Mszczo­no­wie 
 Ks. mgr Sławomir SKOWRONEKśw. Stanisława, biskupa i męczennika, w Kutnieśw. Jadwigi, królowej, w Kutnie
 Ks. mgr Grzegorz SŁOMIŃSKIśw. Wojciecha, biskupa i męczennika, w Białej Rawskiejpw. Niepokalanego Poczęcia NMP, w Rawie Mazo­wieckiej
 Ks. mgr Tomasz STĘPNIAKśw. Bartłomieja Ap. w Doma­nie­wicachWniebowstąpienia Pańskiego w Żyrardowie
 Ks. mgr Dariusz SZELĄGpw. św. Ap. Piotra i Pawła w Żychlinie 
 Ks. mgr Jakub Daniel ŚWIERCZYŃSKINiepokalanego Poczęcia NMP w Rawie Mazowieckiejśw. Wawrzyń­ca, diakona i męczen­nika, w Kutnie
 Ks. mgr Łukasz WARZYŃSKI św. Jana Chrzciciela w Mszczo­no­wie
 Ks. dr Michał WASILEWSKIWniebowstąpienia Pańskiego w Ży­rar­dowiepw. Wniebowzięcia NMP w Łowi­czu
 Ks. mgr Marek WĘGRZYNOWICZMB Nieustającej Pomocy w Socha­czewieśw. Bartłomieja Ap. w Doma­niewi­cach
4. EMERYCI
l. dz.imię   i   nazwiskozwolniony z urzędu proboszcza parafii pw.zamieszka w
 Ks. prał. dr Jacek BEREZIŃSKINajświętszego Serca Pana Jezusa w Skierniewicachparafii pw. NSPJ w Skierniewicach
 Ks. kan. Józef CHOJNICKIśw. Wawrzyńca, diakona i męczen­ni­ka, w BiałyninieDKS w Socha­cze­wie
 Ks. kan. mgr lic. Jerzy CZARNOTAWniebowzięcia NMP w SuserzuDKS w Socha­cze­wie
 Ks. kan. mgr lic. Andrzej KAMIŃSKIśw. Antoniego z Padwy w Babskuparafii pw. Niepokalanego Po­czę­cia NMP w Rawie Mazowieckiej
 Ks. mgr Stanisław KOŁODZIEJSKIPrzemienienia Pańskiego w Budzi­sze­wicachparafii pw. Przemienienia Pańskiego w Budziszewicach
 Ks. prał. dr Stanisław LECHWniebowstąpienia Pańskiego w Ży­rar­dowieparafii pw. św. Andrzeja Ap. w Łęczycy
 Ks. Kan. Ryszard PAJDAz rezydenta parafii pw. św. Małgorzaty, dziewicy i męczennicy, w Górze Świętej Małgorzatyparafii pw. MB Nieustającej Pomocy w Socha­czewie
5. REZYDENCI
l. dz.imię   i   nazwiskozwolniony z rezydenta parafii pw.mianowany rezydentem parafii pw.
 Ks. mgr Rafał NAWROCKI św. Jakuba Ap. w Głownie
 Ks. mgr Łukasz WARZYŃSKIrezydenta parafii pw. św. Wawrzyńca, diakona i męczennika w Sochaczewie 
 Ks. mgr Robert WOLNIEWSKI MB Pocieszenia w Żyrardo­wie
6. INNE ZMIANY
l. dz.imię   i   nazwiskozwolniony z urzędu / mianowany
 Ks. mgr Mateusz ADAMSKIstudia na UKSW w Warszawie – katechetyka
 Ks. mgr Adrian CZERWIŃSKIstudia na UKSW w Warszawie – liturgika
 Ks. mgr Grzegorz GUMIENIAKprzeszedł do Instytutu Braci Monastycznych Wspólnot Jerozo­limskich
 Ks. mgr Wojciech KLUSKAmianowany kapelanem Kutnowskiego Szpitala Samorządowego
 Ks. mgr Rafał NAWROCKImianowany Dyrektorem Agencji Reklamowej Victoria
 Ks. mgr Krzysztof PRZESMYCKIskierowany do DKS w Sochaczewie
 Ks. mgr Łukasz WARZYŃSKIzwolniony z funkcji Dyrektora Agencji Reklamowej Victoria
 Ks. mgr Roman WÓJCIKzwolniony z funkcji kapelana Kutnowskiego Szpitala Samorządowego
7. NEOPREZBITERZY
l. dz.imię   i   nazwiskomianowany wikariuszem parafii pw.
 Ks. mgr Damian WIŚNIEWSKIśw. Wojciecha, biskupa i męczennika, w Białej Rawskiej
 Ks. mgr Piotr Paweł ZIELIŃSKIśw. Marcina, biskupa, w Wysokienicach

Gość dnia

Materiał reporterski

REKLAMA

.