KPRM

Renta socjalna jako jedna z form wsparcia osób z niepełnosprawnościami

Renta socjalna jest świadczeniem finansowym, wypłacanym co miesiąc przez ZUS osobom, które nie mogą podjąć zatrudnienia (niezdolność do pracy). Żeby uzyskać prawo do renty socjalnej, należy spełnić pewne warunki.
Po pierwsze należy być osobą pełnoletnią. Po drugie należy posiadać orzeczenie lekarza orzecznika ZUS o całkowitej niezdolności do pracy z powodu naruszenia sprawności organizmu, które powstało:
• przed ukończeniem 18 roku życia;
• w trakcie nauki (także podczas wakacji lub urlopu dziekańskiego):
• w szkole lub w szkole wyższej – przed ukończeniem 25 lat;
•w trakcie kształcenia w szkole doktorskiej, studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej.

Rentę socjalną można otrzymać na stałe – gdy całkowita niezdolność do pracy jest trwała, albo na czas określony – gdy niezdolność do pracy jest okresowa.

Ekspert: Maciej Raszewski, p.o. regionalnego rzecznika prasowego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Oddział w Lublinie.
Rozmawia: Ewelina Michalska, Katolickie Radio Zamość

Gość dnia

Materiał reporterski

REKLAMA

.