Łowicz

Nie dla hejtu – Oświadczenie Katarzyny Słomy

Katarzyna Słoma Radna Rady Powiatu Łowickiego a także była dyrektor Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej opublikowała oświadczenie, które jest odpowiedzią na falę hejtu, która przetoczyła się przez lokalne media a jest związana z jej osobą. Negatywne i szkalujące opinie pojawiły się po publikacji informacji dotyczących nieprawidłowości w zakresie prowadzenia księgowości i braków w sprawozdaniach finansowych w Centrum w latach 2015 – 2016.

OŚWIADCZENIE

W odpowiedzi na pojawiające się w mediach informacje dotyczące rzekomych nieprawidłowości w zakresie prowadzenia księgowości i braków w sprawozdaniach finansowych Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej („Centrum”), do których miało dojść w czasie gdy pełniłam funkcję dyrektora, pragnę złożyć niniejsze oświadczenie. Nie akceptuję przepełnionych nieuzasadnioną wrogością i agresją komentarzy pojawiających się pod moim adresem w przestrzeni publicznej, przesądzających o mojej winie, mimo braku jakichkolwiek dowodów oraz toczącego się postępowania, godzących w moje dobre imię oraz wiarygodność. Postanowiłam tym samym jako pierwsza podjąć się walki z niezwykle niebezpieczną i szkodliwą „mową nienawiści”.

Funkcję dyrektora Centrum pełniłam w okresie od marca 2014 roku do września 2016. Posiadałam odpowiednie doświadczenie oraz wykształcenie pozwalające mi na przyjęcie i zajmowanie stanowisk kierowniczych. W Centrum pracowałam od 2011 roku, ukończyłam studia magisterskie na kierunku Turystyka i Rekreacja oraz trzy kierunki studiów podyplomowych: Menedżer kultury, Zarządzanie zasobami ludzkimi oraz Prawo pracy dla pracodawców.  Podczas mojej kadencji w Centrum odbywały się liczne kontrole m.in. Państwowej Inspekcji Pracy, audyty wewnętrzne, rozliczenia projektów unijnych, które nigdy nie wykazywały żadnych zastrzeżeń w zakresie prowadzonej księgowości. Co więcej, sprawozdania finansowe Centrum za lata 2015 i 2016 przygotowywane na bazie dokumentów księgowych były przyjmowane przez Zarząd Powiatu Łowickiego bez żadnych uwag. Po zakończeniu sprawowania funkcji dyrektora, swojemu następcy przekazałam komplet dokumentacji księgowej. Nikt nigdy nie wnosił żadnych uwag do dokumentów finansowych Centrum pochodzących z okresu pełnienia przeze mnie funkcji dyrektora.  

Nie pełnię funkcji dyrektora Centrum od września 2016 roku. Od tego czasu Centrum kierowane jest przez czwartą z kolei osobę. Nie posiadam wiedzy dotyczącej nieprawidłowości, które są mi zarzucane w mediach ani nie mam możliwości weryfikacji przedmiotowych zarzutów. W niniejszych okolicznościach, bez dostępu do dokumentów, bez wpływu na przebieg zdarzeń, po 3 latach, niezwykle trudne jest podjęcie jakiejkolwiek polemiki ze stawianymi mi oskarżeniami, zwłaszcza przez osoby pozbawione odwagi aby ujawnić swoją tożsamość.

Nie jestem stroną postępowania przed Urzędem Skarbowym. Nie mam także wiedzy odnośnie sposobu prowadzenia księgowości po moim odejściu, metod archiwizacji dokumentów, czy informacji, które zostały przedstawione organowi podczas kontroli. W wyniku kontroli przeprowadzonej już po moim odejściu ówczesny starosta Krzysztof Figat złożył zawiadomienie do Prokuratury Rejonowej w Łowiczu, które dotyczyło nieprawidłowości m.in. w archiwizacji dokumentów i księgowaniu wydatków przez jednego z późniejszych dyrektorów a nie moich.

            Mając powyższe na uwadze, pragnę oświadczyć, że dołożyłam wszelkich starań w zakresie zapewnienia prawidłowości dokumentacji finansowej Centrum. Wzywam do niezwłocznego zaniechania stosowania wobec mojej osoby mowy nienawiści, naruszającej moje dobra osobiste, ale przede wszystkim promującej agresję w przestrzeni publicznej. Podejmowane działania polegające na zniesławianiu mojej osoby w mediach są bezprawne, a ponadto niezwykle szkodliwe społecznie.

            Zastrzegam, że w razie niezastosowania się do niniejszego wezwania, będę zmuszona podjąć stosowne kroki prawne wobec każdej osoby i instytucji, które swoim zachowaniem będą się przyczyniały do rozpowszechniania nieprawdziwych informacji dotyczących mojej osoby i szerzenia nienawiści na płaszczyźnie społecznej.

Katarzyna Słoma

#dziękujęNIEhejtuję

Gość dnia

Materiał reporterski

REKLAMA

.