REGULAMIN KONKURSU „Czad i ogień. Obudź czujność”

REGULAMIN KONKURSU „Czad i ogień. Obudź czujność” na antenie Radia Victoria organizowanego we współpracy z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Łowiczu w ramach kampanii społecznej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji  „Czad i ogień. Obudź czujność”

Organizatorem konkursu jest Radio Victoria Między Łodzią a Warszawą z siedzibą w Łowiczu 99-400, ul. Seminaryjna 6a

Celem Konkursu jest poinformowanie słuchaczy oraz poruszenie tematyki związanej z bezpieczeństwem pożarowym w budynkach mieszkalnych.

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Konkurs odbędzie się w cyklu codziennym w terminie od 2 do 10 stycznia 2020 roku na antenie Radia Victoria w przedziale godzinowym 10,00 – 16,00
 2. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, mające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, spełniające wymagania nałożone niniejszym Regulaminem.
 3. Konkurs adresowany jest do mieszkańców województwa łódzkiego.
 4. W Konkursach nie mogą brać udziału pracownicy oraz współpracownicy Organizatora.
 5. Imię oraz miejsce zamieszkania Uczestnika Konkursu może być podane na antenie oraz stronach internetowych Radia Victoria.

§2
ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU

 1. Konkurs przeprowadzany będzie na zasadzie zadawania pytań na podstawie wcześniej podanych na antenie informacji z zakresu bezpieczeństwa pożarowego oraz tematyki ogólnej powiązanej z kampanią społeczną „Czad i ogień. Obudź czujność”. Informacje w konkursie będą rozpowszechniana w sposób zapewniający jak największą promocję konkursu na antenie.
 2. Konkurs organizowany będzie na antenie Radia Victoria w systemie telekomunikacyjnym i za pośrednictwem sieci Internetowej.
 3. Odpowiedź nie może zawierać treści obraźliwych lub sprzecznych z prawem, nie może naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych, praw autorskich lub praw własności przemysłowej.
 4. Prowadzący audycję początkowo określi kanał przyjmowania prawidłowych odpowiedzi (telekomunikacja, sieć Internetowa – email).
 5. Rozwiązanie Konkursu oraz podanie Zwycięzców odbędzie się najpóźniej do godz. 16,00 każdego dnia objętego konkursem. Organizator może połączyć się telefonicznie z jednym ze Zwycięzców Konkursu.

§3
NAGRODY

 1. Dla Zwycięzców Konkursu Organizator przewiduje przyznanie nagrody w postaci czujki czadu i dymu o wartości 93,48 zł brutto za sztukę.
 2. W przypadku, gdy okaże się, że Zwycięzcą Konkursu jest jakakolwiek osoba, która nie spełnia warunków wskazanych w §1 niniejszego Regulaminu, osoba taka traci prawa do nagrody. Organizator nie będzie zobowiązany do przyznania takiej nagrody innemu uczestnikowi.
 3. Nagroda, o której mowa w ust. 1 będzie możliwa do odebrania w terminie 14 dni od wygranej w siedzibie Radia Victoria oraz w terminie 30 dni od wygranej we wskazanym oddziale Radia Victoria (Żyrardów, Rawa Maz., Kutno)
 4. Nagroda nie jest objęta podatkiem od wygranej.
 5. Nagroda może być wydana jedynie do rąk Zwycięzcy Konkursu. 
 6. Warunkiem odbioru nagrody jest posiadanie i przedstawienie przy odbiorze nagrody dokumentu potwierdzającego tożsamości Zwycięzcy.
 7. W przypadku nie odebrania nagrody w powyższym terminie, uprawniony do odbioru nagrody traci prawo do nagrody, a Organizator zastrzega sobie prawo do dalszego dysponowania nagrodą.
 8. Osoba przeprowadzająca konkurs jest zobowiązana do zapisania pełnych danych Zwycięzcy Konkursu tj. imienia, nazwiska, adresu zamieszkania oraz numeru telefonu, a także daty przeprowadzenia konkursu.
 9. Organizator zastrzega sobie możliwość wykluczenia z Konkursu Uczestnika konkursu,
 10. w stosunku, do którego powziął podejrzenie, że działa on w sposób sprzeczny z zasadami Konkursu opisanymi w niniejszym Regulaminie lub Regulaminie Konkursów albo w sposób niezgodny z prawem.       
 11. Uczestnik Konkursu odbierający nagrodę ma obowiązek okazać przy odbiorze nagrody dokument potwierdzający jego tożsamość.
 12. Zwycięzcy Konkursu nie przysługują roszczenia o zamianę nagród rzeczowych na nagrody pieniężne oraz o zamianę przyznanej nagrody na inną nagrodę rzeczową.
 13. Sponsorem nagród jest Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

§4
Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają postanowienia Regulaminu Konkursów organizowanych przez Radio Victoria.
 3. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany z ważnych przyczyn postanowień niniejszego Regulaminu w trakcie trwania Konkursu. Warunkiem wejścia w życie zmian jest zamieszczenie postanowień zmieniających na stronie internetowej Organizatora.
 4. Radio Victoria przetwarza dane osobowe uczestników wyłącznie dla celów organizacji Konkursu oraz wydania przyznanych nagród, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Podanie danych osobowych przez Uczestników Konkursu jest dobrowolne, jednak ich nie podanie lub cofnięcie zgody na dalsze ich przetwarzanie przez Organizatora uniemożliwia udział w Konkursie.
 5. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszego Regulaminu.
 6. Regulamin znajduje się w siedzibie Organizatora, a także na stronie internetowej Radia Victoria prowadzonej pod adresem www.radiovictoria.pl
 7. Organizator konkursu ma prawo odmówić wydania nagrody Zwycięzcy lub wyróżnionemu Uczestnikowi Konkursu, jeżeli którykolwiek z punktów niniejszego regulaminu zostanie przez niego naruszony.
 8. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy Konkursu spełniają warunki określone w niniejszym Regulaminie. W tym celu Organizator konkursu może żądać od Uczestnika konkursu złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów, w tym zwłaszcza: okazania dokumentu tożsamości, podania adresu zamieszkania lub zameldowania i numeru telefonu kontaktowego.
 9. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia związane z Konkursem należy zgłaszać Organizatorowi konkursu na adres: ul. Seminaryjna 6a, Łowicz 99-400 tel./fax 046 837 60 69 w terminie do 7 dni od daty zakończenia Konkursu.
 10. Organizator zastrzega sobie możliwość zakończenia konkursu przed terminem wskazanym w § 1 ust. 1.

§5
DANE OSOBOWE

 1. Organizator informuje, że zgodnie z art. 24 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88), dalej zwanego „RODO”, administratorem danych osobowych udostępnionych w ramach Konkursu jest Organizator Konkursu – Radio VICTORIA Między Łodzią a Warszawą (dalej zwana „Administratorem”).
 2. Uczestnicy Konkursu przystępując do niego wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Administratora następujących danych osobowych należących do kategorii danych zwykłych: imię i nazwisko, nr telefonu.
 3. Uczestnicy Konkursu przyjmują do wiadomości, że podanie danych osobowych w zakresie określonym w ust. 2 jest dobrowolne, jednakże ich podanie przez Uczestników Konkursu jest wymagane do udziału w Konkursie.
 4. Uczestnik przystępując do Konkursu, wyraża zgodę na publikację swoich danych osobowych (imię i nazwisko) w przypadku otrzymania nagrody w Konkursie.
 5. Do zakończenia Konkursu Uczestnik Konkursu może cofnąć zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu wysyłając na adres e-mail sekretariat@radiovictoria.pl wiadomość tekstową o temacie „Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych”, w treści wiadomości należy podać nazwę Konkursu oraz podane w trakcie trwania Konkursu dane osobowe. Cofnięcie zgody przez Uczestnika jest równoznaczne z utratą prawa do jakiejkolwiek Nagrody, jednakże cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania danych osobowych przez Organizatora.
 6. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 2, będą przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust.1 lit. a) RODO jedynie w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zadań Administratora danych osobowych związanych z realizacją Konkursu.
 7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO.
 8. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez okres 3 lat od dnia zakończenia Konkursu chyba, że niezbędny będzie dłuższy okres ich przetwarzania, w tym w szczególności z uwagi na obowiązki archiwizacyjne, fiskalne, czy dochodzenie roszczeń.
 9. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 10. Uczestnikom Konkursu w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. W oparciu o dane osobowe Uczestników Konkursu, Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu RODO.

Gość dnia

Materiał reporterski

REKLAMA

.